Loading...
 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 • Οι εταιρείες με τις κάτωθι επωνυμίες και τους αντίστοιχους διακριτικούς τίτλους «VΙΤΑFARM- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ AE» με έδρα Χάλκης 23, ΤΚ 57001 Πυλαία- Θεσσαλονίκη, «LΙΟΝPHARMA- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» με έδρα Φλωρίνης 20, ΤΚ 18346 Μοσχάτο- Αθήνα  , «ΑΡΓΩΦΑΡΜ- ΑΡΓΩΦΑΡΜ ΑΕ» με έδρα Ορφανοτροφείου 51-Βερναρδάκη, ΤΚ 38333 Βόλος, «CENTRALPHARM- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ» με έδρα Βασ.Τσιτσάνη 111, ΤΚ 42100 Τρίκαλα, «NORTHPHARMA- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με έδρα Χρ. Κάτσαρη 6, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, «ΡΟΔΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ», με έδρα 4ο χλμ. Κομοτηνής - Ροδίτη, ΤΚ 6910 Κομοτηνή και  «GENERALPHARMA- ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», με έδρα Βαλαωρίτου 16, ΤΚ 22100 Τρίπολη, (εφεξής Lelos Group) δημιούργησαν το διαδικτυακό τόπο www.lelosgroup.gr  προκειμένου να προσφέρουν πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τη δραστηριότητά τους, τα προϊόντα τους, τις συνεργασίες κλπ.
 • Η χρήση του www.lelosgroup.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του www.lelosgroup.gr  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 • Η Lelos Group δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης www.lelosgroup.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων.
 • Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.lelosgroup.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 • Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Lelos Group των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η Lelos Group δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ

 • Το www.lelosgroup.gr  χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
 • Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Lelos Group καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.lelosgroup.gr  να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Lelos Group δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www.lelosgroup.gr  για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
 • Η ευθύνη της Lelos Group περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους προμηθευτές τους και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το www.lelosgroup.gr παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Lelos Group δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του www.lelosgroup.gr, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.
 • Η Lelos Group δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Ο χρήστης / επισκέπτης του www.lelosgroup.gr υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του www.lelosgroup.gr  υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
 • Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Lelos Group ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
 • η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Lelos Group ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
 • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την , άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της Lelos Group και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
 • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση Lelos Group
 • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
 • Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η Lelos Group επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Lelos Group.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Η Lelos Group είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό η Lelos Group καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η Lelos Group διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η Lelos Group δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.
 • Η Lelos Group καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του lelosgroup.gr από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του lelosgroup.gr.
 • Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.lelosgroup.gr  αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Lelos Group.
 • Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.lelosgroup.gr προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.


ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας  www.lelosgroup.gr, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’ (αρχεία αναγνώρισης). Τα ‘cookies’ αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από το lelosgroup.gr στον υπολογιστή του χρήστη,  κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να επισκεφθεί εκ νέου τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα ‘cookies’ παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπει τον έλεγχο του αριθμού των  χρηστών/ επισκεπτών. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου.


WEB ACCOUNT

 • Μέσω της ιστοσελίδας www.lelosgroup.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες (οι έχοντες τη νόμιμη άδεια διακίνησης, εμπορείας, διακίνησης και τιμολόγησης φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων) να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστες  πραγματοποιούν αγορές φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
 • Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.lelosgroup.gr είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
 • Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Lelos Group σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του, με αίτημα προς την Lelos Group στη διεύθυνση: LIONPHARMA, Φλωρίνης 20, ΤΚ 183 46 Μοσχάτο, υπόψιν Τμήματος Μάρκετινγκ.


ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Η Lelos Group κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή περιγραφή προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/ αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.


ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγοράστηκαν και το δικαίωμα ζήτησης  αντικατάσταση τους:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Lelos Group πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία)

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την Lelos Group. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. 

 • Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν  και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Τιμολόγιο κ.ο.κ). Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
   • επικοινωνία την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την εταιρεία τιμολόγησης
   • το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
   • το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Τιμολόγιο κ.ο.κ)
   • Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 20 ημερών τότε η Lelos Group δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: 

α) σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας,

β) σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα,

γ) σε περίπτωση μη επαρκούς αποθέματος ορισμένου ή ορισμένων κωδικών από την αντίστοιχη γεωγραφικά οριζόμενη εταιρεία τιμολόγησης της παραγγελίας.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την ιστοσελίδα www.lelosgroup.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2165002370.

 


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (PRIVACYPOLICY)

Εισαγωγή

Ως διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής «ιστοσελίδα») , θέλουμε να σας ενημερώσουμε  ότι η LelosGroup δεσμεύεται στη προστασία και το σεβασμό του απορρήτου  των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τον σκοπό αυτό.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου  αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας www.lelosgroup.gr και ορίζει τη βάση πάνω στην οποία θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε. Θα θέλαμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω προκειμένου να γνωρίζετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς επίσης και με τους Oρους και τις Προϋποθέσεις Xρήσης της ιστοσελίδας όπως αναρτώνται σε αυτή.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν/ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα. «Έμμεσα» σημαίνει  «σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες» όπως παραδείγματος χάριν , με το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από εσάς, τους χρήστες  της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται από την LelosGroup , προκειμένου οι χρήστες της ιστοσελίδας να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρία μας , για να τους παρέχονται απαντήσεις σε τυχόν  ερωτήματα που θέτουν σε εμάς και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.

Η LelosGroup δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation - GDPR), καθώς και του ευρύτερου νομικού πλαισίου που περιβάλλει την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Δικτυακού Τόπου μας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η LelosGroup

Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας, ο οποίος υποβάλλει αίτηση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, η LelosGroup θα επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα του ως επεξεργαστής δεδομένων.

Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για να γίνετε πελάτης της  LelosGroup, τότε η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/Πολιτική Απορρήτου η οποία αφορά στους πελάτες μας, θα ισχύει για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων/πληροφοριών.

 

Που εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την παρούσα ιστοσελίδα και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε.  Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους.  Η LelosGroupδεν είναι  υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστά  να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εκάστοτε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

 

Πληροφορίες/Δεδομένα που συλλέγουμε:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κάποια ή όλα τα είδη των κάτωθι πληροφοριών από εσάς :

Πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από εσάς/μας παρέχετε απευθείας:

Η LelosGroupσχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε και να περιηγηθείτε  την παρούσα ιστοσελίδα.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως τη συμπλήρωση οποιασδήποτε αίτησης/φόρμας  κλπ, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας δώσετε πρόσθετες  πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται από εσάς τους ιδίους μετά τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας  επικοινωνίας στην ιστοσελίδα  μας, η οποία περιλαμβάνει  μόνο στοιχεία επικοινωνίας (πχ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ κλπ).

 Επιπλέον των ανωτέρω:

 • Eνδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με την λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
 • Σε περίπτωση που εσείς επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας/επικοινωνίας.
 • Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια ή έρευνες, τις οποίες χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς/στατιστικούς σκοπούς, αν και σε κάθε περίπτωση δεν είσθε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές.
 • Ενδέχεται να συγκεντρώνουμε λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πραγματοποιείτε μέσω του δικτυακού μας τόπου καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, των ιστολογιών και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, τον ιστότοπο που σας παρέπεμψε στον Ιστότοπό μας και τις πηγές στις οποίες έχετε πρόσβαση.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας :

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε την παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • Η  διεύθυνση (ΙΡ) του υπολογιστή σας
 • Ο  τύπος του προγράμματος περιήγησης σας (browser)
 •  Ο τύπος του λειτουργικού σας συστήματος
 • Οι  ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στη δική μας ιστοσελίδα
 • Η ταχύτητα της σύνδεσής  σας
 • Πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, webbeacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες  κατά την επίσκεψη/ χρήση της  ιστοσελίδα μας, η νομική (και νομιμοποιητική βάση), πάνω στην οποία εδράζουμε τη συλλογή και επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων, είναι η υλοποίηση της ενέργειας ή της υπηρεσίας που μας έχετε ζητήσει.

Επιπλέον, οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την επίσκεψη/ χρήση της ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους λόγους :

 • Για τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
 • Για την παροχή πληροφοριών  για τα  προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να σας ενδιαφέρουν στο μέλλον.
 • Για την εκπλήρωση  υποχρεώσεών μας, οι οποίες απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των πελατών μας και της εταιρίας μας.
 • Για την παροχή  πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας για σκοπούς marketing.

 

Επικοινωνίες μέσω email

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις και διαφημιστικά μηνύματα για δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Στατιστική ανάλυση

Για να  μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας ενδέχεται  να τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε με στόχο την  ενίσχυση της  λειτουργικότητά της  και του περιεχομένου της σύμφωνα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

 

Επιβολή συμμόρφωσης

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας  και την καθ' οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των επισκεπτών/χρηστών μας.

 

Διάθεση των πληροφοριών

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οιαδήποτε εταιρία-μέλος του Ομίλου μας. Σε περίπτωση που κάποια εταιρία/μέλος του Ομίλου μας εδρεύει εκτός της ΕΕ, η μεταφορά αυτή θα γίνει με βάση τους νόμους και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

 • Σε περίπτωση πώλησης, ίδρυσης άλλης επιχείρησης ή αγοράς κάποιας άλλης επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων αυτής, οπότε ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον μελλοντικό πωλητή ή αγοραστή μιας τέτοιας επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων.
 • Αν εμείς ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία αποκτηθούν από τρίτους, περίπτωση κατά την οποία προσωπικά δεδομένα που κατέχονται από εμάς για τους πελάτες μας, θα είναι ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.
 • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή προκειμένου να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας μας.
 • Προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια  της ιστοσελίδας, των επισκεπτών/χρηστών μας και οποιουδήποτε τρίτου με τον οποίο αλληλεπιδρούμε για την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

Διαβίβαση πληροφοριών

Η εταιρία μας, σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και μοιράζεται τις πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών της μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις.

Καθιστούμε πληροφορίες διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Ενδέχεται να  κοινοποιήσουμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε άλλους παρόχους για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιστοσελίδα, όπως συντήρηση, αναλυτικά στοιχεία, διαφήμιση, μάρκετινγκ, κλπ. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας.
 • Ενδέχεται  να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης  της ιστοσελίδας  ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Ενδέχεται  κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, όπου και αν είναι εγκατεστημένη, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών ή μετά από τη συγκατάθεσή σας.  Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κοινοποίησης πληροφοριών.

 

Ασφάλεια των Προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη διασφάλιση και την ασφαλή τήρηση όλων των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας απώλειας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τυχόν χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, για τη διάρκεια χρήσης των Υπηρεσιών μας.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για εκείνους, για τους οποίους υφίστανται βάσιμοι λόγοι και πραγματική ανάγκη να τα γνωρίζουν. Επομένως, όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας, το κάνουν μόνο με εξουσιοδοτημένο τρόπο και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε επίσης θεσπίσει όλες τις απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων.

Δυστυχώς, η μετάδοση και η ροή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και παρά το γεγονός ότι  θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταφέρονται από την ιστοσελίδα.

 

Ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν προκύψει οιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες/δεδομένα, μπορείτε να τα ενημερώσετε και να προσθέσετε τις αλλαγές, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε κατωτέρω.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή/τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, θα προσπαθήσουμε να τα ενημερώσουμε εντός τριάντα (30) ημερών από την παροχή τυχόν νέων ή ενημερωμένων προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς είναι όσο το δυνατόν ακριβή και ενημερωμένα.

 

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε με σκοπό την υλοποίηση της ενέργειας  ή η υπηρεσίας  που μας έχετε ζητήσει, τηρούνται από την Εταιρία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.  Τυγχάνουν δε νόμιμης επεξεργασίας από το προσωπικό της εταιρία μας. Το προσωπικό της εταιρίας μας  μπορεί να ασχολείται, μεταξύ άλλων πώληση και μεταφορά των προιόντων μας , την επεξεργασία και εκπλήρωση των εντολών σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής κλπ. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, αποδέχεστε τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία τους.

 

Πόσο καιρό τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τηρούμε όλα τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα έχουμε την υποχρέωση σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν σε περίπτωση που υποβάλλετε γραπτή αίτηση με αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  που είναι ήδη σε ισχύ καθώς και σύμφωνα με οποιαδήποτε  νεώτερη σχετική, εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύσει εφεξής, διαθέτετε πλήθος σημαντικών δικαιωμάτων χωρίς κάποια χρέωση.

Έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης, τροποποίησης, συμπλήρωσης, ενημέρωσης, διαβίβασης, δέσμευσης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν της επικοινωνίας σας μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lelosgroup.gr

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας και  θα λάβετε απάντηση εντός τριάντα ημερών (30), από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Τα δικαιώματά σας, συνοψίζονται στα εξής :

 • Στην πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ορισμένες άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, τις οποίες μας έχετε παράσχει οικειοθελώς.
 • Στην αίτηση για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.
 • Στην αίτηση για λήψη των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς και έχετε ήδη παράσχει σε εμάς, σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη με μηχανικά μέσα μορφή και το δικαίωμα να διαβιβασθούν τα δεδομένα αυτά σε τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις,
 • Στο δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς σε περιπτώσεις άμεσου marketing,
 • Στο δικαίωμα εναντίωσης στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται με αυτοματοποιημένα μέσα και παράγουν έννομες συνέπειες και αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζουν σημαντικά,
 • Στο δικαίωμα εναντίωσης σε ορισμένες περιπτώσεις στη συνέχεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, άλλως, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις,

Στο δικαίωμα αίτησης αποζημίωσης για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν από την παραβίαση των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, παρακαλώ:

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας, που τίθενται αναλυτικώς κατωτέρω.

 

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας μόνον στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προς εσάς προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ανήλικοι κάτω των 18 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lelosgroup.gr

 

IP διευθύνσεις και cookies

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου του προγράμματος περιήγησής σας, για τη διαχείριση του συστήματος, την υποστήριξη πελατών και τη συλλογή συνολικών πληροφοριών για εσωτερικούς σκοπούς.

Επιπλέον, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies. Τα cookiesείναι μικρά αρχεία με πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, όταν την επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, ο θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας, για ένα χρονικό διάστημα και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις πληροφορίες αυτές κάθε φορά που μας επισκέπτεστε .

Τα  cookiesμας χρησιμεύουν στα εξής :

 • Να αναγνωρίζουμε και να εκτιμούμε τον αριθμό των επισκεπτών μας καθώς επίσης και να διαπιστώνουμε το πώς οι επισκέπτες περιηγούνται στην ιστοσελίδα μας , όταν την χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας.
 • Να αναγνωρίζουμε  και να επαληθεύουμε τον χρήστη σε διάφορες σελίδες της ιστοσελίδας μας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να είμαστε σε θέση να ανακτούμε τα αποθηκευμένα δεδομένα ενός χρήστη.

Τα δεδομένα που αποστέλλουμε και τα οποία συνδέονται με cookies (user-ID, advertising-ID), διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο 14 μηνών.

 

Πώς να εκφράσετε ενδεχόμενα παράπονα ή διαμαρτυρίες σας :

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, σας παρέχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή, εν προκειμένω στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στο οποίο εργάζεστε, διαμένετε μόνιμα ή στον εδαφικό χώρο, στον οποίο έλαβε χώρα εις βάρος σας τυχόν παραβίαση των διατάξεων και νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : contact@dpa.gr ή τηλεφωνικώς: +30 210 6475600.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Απορρήτου

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, αφού έχουμε το δικαίωμα να την ενημερώνουμε οποτεδήποτε κρίνουμε απαραίτητο, , ούτως ώστε αυτή να αντανακλά τις ενδεχόμενες αλλαγές στις πρακτικές μας καθώς και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Μετά από κάθε τροποποίηση της εν λόγω Πολιτικής, θα τίθεται στο τέλος η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, με τη συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας μας, θεωρείται ότι αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Ερωτήσεις /επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lelosgroup.gr

Μπορείτε να αποστέλλετε τα αιτήματά σας για την άσκηση των νομίμων και ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντων δικαιωμάτων σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lelosgroup.gr

Τέλος, σας κοινοποιούμε τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας μας :

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα :

Ονοματεπώνυμο : Παπαδοπούλου Κερασία

Διεύθυνση : Χάλκης 23, Πατριαρχικά Πυλαίας, ΤΘ 60127, ΤΚ 57001

Email επικοινωνίας : dpo@lelosgroup.gr